سلامت روان - اختلالDisorder

Moshavet

سلامت روان چیست؟

مشاهده مطلب کامل

بهداشت روان بخشی جدایی ناپذیر از سلامت افراد می باشد. سلامت روان و سلامت جسم آدمی از منظر جایگاه و اهمیت به طور کامل در یک سطح قرار می گیرند. اگر شما از سلامت روان کافی برخوردار نباشید، قطعا میزان سلامت جسمانی شما نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت و بالعکس یعنی سلامت جسمانی نیز روی سلامت روانی شما تاثیر گذار است. برای مثال شما سلامت روان خودتان را در دوره درگیری با یک بیماری ساده مانند سرماخوردگی با بعد آن مقایسه کنید، متوجه رابطه مستقیم سلامت روان و سلامت جسم خواهید شد. در واقع هیچگونه سلامتی جدای از سلامت روان وجود ندارد

اورژانس اجتماعی

در صورت نیاز و یا مشاهده هر گونه بحران فردی یا اجتماعی با شماره 123 تماس بگیرید

سلامت روانArchive